Rimbaud par Hugo Pratt

 

Harar par Hugo Pratt

Harar
Aquarelle, 1990Hit-Parade